Osoba ubezpieczona w NFZ może ubiegać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe u właściwego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami, należy złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego. Tam skierowanie zostanie zarejestrowane i otrzyma kolejny numer. Oceny celowości leczenia uzdrowiskowego dokonuje wyznaczony przez Fundusz, lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Każde skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wymaga potwierdzenia przez NFZ, jak również określenia w nim rodzaju, terminu oraz miejsca leczenia uzdrowiskowego. Oddział wojewódzki NFZ doręcza świadczeniobiorcy potwierdzone skierowanie wraz z informacją o zasadach odpłatności w sanatorium, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.(Szczegółowe przepisy w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r Dz.U.Nr 139 poz. 1135)

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Skierowanie na leczenie szpitalne uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, oczekiwany wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta, dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile pacjent z takiego leczenia korzystał.
Oddział wojewódzki Funduszu potwierdza skierowanie, jeżeli:
- lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub
rehabilitacji medycznej zatwierdził celowość skierowania,
- w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego są wolne miejsca,
przewidziane w umowach z tymi zakładami.
Potwierdzając skierowanie, oddział wojewódzki Funduszu określa:
- rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb,
- odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego,
- datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania, w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Aby skorzystać z leczenia ambulatoryjnego pacjent potrzebuje skierowania od lekarza, na którym musi być zaznaczone, że chodzi o taką formę leczenia. Osoba chcąca z niego skorzystać, sama decyduje gdzie i kiedy chce się leczyć. Jedynym warunkiem jest to, aby uzdrowisko było dostosowane do leczenia danego schorzenia, oraz aby miało podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.
Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe zaleca się osobom, które mają przeprowadzić kurację połączoną z wypoczynkiem. Kuracjusz nie tylko wypoczywa, lecz poddaje się leczeniu, jeśli nie wymaga on szczególnego nadzoru i stałej opieki lekarsko-pielęgniarskiej.
Aby skorzystać z takiej formy leczenia, należy:
- poprosić swojego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub specjalistę o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne;
- potwierdzić skierowanie w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia;
- potwierdzić telefonicznie lub listownie skierowanie w Uzdrowisku Nałęczów
- kuracjuszom ze skierowaniem na leczenie w trybie ambulatoryjnym oferujemy zakwaterowanie i wyżywienie w naszych obiektach

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Głównym celem wczesnej rehabilitacji kardiologicznej jest uzyskanie satysfakcjonującej wydolności fizycznej dzięki stosowaniu optymalnej intensywności treningu w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa, poprawienie wydolności fizycznej, stanu psychicznego, powrót do codziennej aktywności, życia rodzinnego i pracy zawodowej.
Rehabilitację prowadzimy w Specjalistycznym Szpitalu z Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i możliwością całodobowego monitorowania. W obiekcie znajdują się również gabinety diagnostyczne, poradnia kardiologiczna, gabinety rehabilitacji ruchowej, sala do ćwiczeń na cykloergometrze rowerowym z opcją monitorowania zapisu EKG pacjenta, gabinet psychologiczny.
Do Oddziału Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej przyjmowani są pacjenci:
- po zawale mięśnia sercowego,
- po operacjach kardiochirurgicznych; po wszczepieniu stymulatora/defibrylatora,
- po koronaroplastyce; po ostrym incydencie wieńcowym bez koronaroplastyki
Skierowanie na rehabilitację wystawia lekarz z oddziału szpitalnego:
- kardiologicznego
- kardiochirurgicznego
- oddział chorób wewnętrznych

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Turnus rehabilitacyjny dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest łatwo dostępną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem. Turnusy takie ułatwiają niepełnosprawnym osiągnięcie lub utrzymanie niezależności funkcjonowania, dzięki której możliwe jest aktywne uczestnictwo w życiu rodzinnym i społecznym, gdyż zabiegi przeprowadzane podczas turnusów eliminują częściowo lub całkowicie ograniczenia niepełnosprawnych. Z turnusów mogą korzystać osoby posiadające aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Uzdrowisko Nałęczów jest zarówno organizatorem jak i realizatorem turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Organizujemy i realizujemy turnusy usprawniająco - rekreacyjne w Sanatorium „Fortunat” dla osób:
- z dysfunkcją  narządu ruchu
- z dysfunkcją narządu ruchu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- ze schorzeniami układu krążenia
- z cukrzycą

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Głównym celem programu leczenia jest zminimalizowanie negatywnych skutków wywołanych danym urazem i ewentualnym unieruchomieniem kończyny przez co w znacznym stopniu zwiększa się szansa na wcześniejszy i bezpieczny powrót do wykonywania dotychczasowych czynności codziennego życia. Do naszego ośrodka przyjmujemy pacjentów bezpośrednio po pobycie szpitalnym. Przyjęcia odbywają się na podstawie przesłanej dokumentacji szpitalnej pacjenta oraz kwalifikacji lekarza leczącego. Pobyt kierowany jest do osób które przebyły jeden z poniżej podanych urazów: kończyna górna i dolna - stany po złamaniach i zabiegach operacyjnych, pourazowe uszkodzenia nerwów i ścięgien, skręcenia, zwichnięcia, urazy stawu biodrowego. Prowadzimy także rehabilitację urazów sportowych (np. przykurcze, naciągnięcia, naderwania, zerwania, krwiaki, wysięki i obrzęki stawowe). W trakcie pobytu zapewniamy: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie z możliwością diet, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, program zabiegów i ćwiczeń zleconych przez lekarza prowadzącego zindywidualizowaną opiekę i terapia psychologiczna

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Tradycją Uzdrowiska Nałęczów jest opieka kardiologiczna. Jeżeli przeszedłeś zawał serca, cierpisz na chorobę wieńcową lub nadciśnienie tętnicze - zadbamy o swoje zdrowie.
Zakwaterowanie: Szpital kardiologiczny, Książe Józef, Fortunat
W pakiecie zapewniamy:
- Zakwaterowanie w wybranym obiekcie sanatoryjnym.
- Całodzienne wyżywienie z możliwością diet.
- Całodobowa opieka medyczna.
- 3 zabiegi na dobę indywidualnie zlecone przez lekarza z szerokiej bazy zabiegów rehabilitacji ruchowej, fizyko i balneoterapii.
Istnieje opcja poszerzenia kuracji i indywidualnego dokupienia zabiegów.
W przypadku przeciwwskazań program jest zmodyfikowany przez lekarza.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Jeżeli prowadzisz bardzo intensywny tryb życia i nie miałaś czasu zająć się swoim stanem zdrowia, nie ryzykuj. Nawet, jeśli uważasz, że jesteś za młoda na problemy z sercem. Podaruj sobie 4 dni, które mogą okazać się zbawienne. sprawdź, czy Twojemu zdrowiu nie zagraża poważne niebezpieczeństwo. Czas trwania 3 doby – zakwaterowanie w Pawilonie Angielskim Harmonogram pobytu:
1 dzień: po południu - przyjazd, obiad, badanie lekarskie, EKG, ustalenie szczegółowego harmonogramu badań, kolacja
2 dzień: na czczo badanie laboratoryjne (krew, mocz), śniadanie, próba wysiłkowa, echo serca, Rtg klatki piersiowej, obiad, kolacja
3 dzień: Holter, śniadanie, obiad, kolacja
4 dzień: po zdjęciu Holtera - spotkanie z lekarzem, omówienie wyników, śniadanie
UWAGA: zastrzegamy sobie możliwość zmian w kolejności badań ale tylko dla wygody Gościa i z gwarancją realizacji wszystkich elementów programu.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z dodatkowo płatnych zabiegów przyrodoleczniczych (masaże, kąpiele, ćwiczenia, etc.), seansu w kriokomorze, oraz zabiegów kosmetycznych.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Lecznictwo w Uzdrowisku

Uzdrowisko Nałęczów leży w woj. lubelskim w odległości 25 km od Lublina i 150 km od Warszawy. Specyficzny leczniczy mikroklimat sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego. Oferujemy nowoczesną bazę zabiegową połączoną z wysokiej klasy urządzeniami do diagnostyki i rehabilitacji kardiologicznej. Kuracje w Nałęczowie to również możliwość leczenia chorób współistniejących np. układu ruchu, regeneracji sił fizycznych i psychicznych w stanach wyczerpania, szansa na profesjonalne przebadanie serca.

Uzdrowiska Polskie umożliwiają leczenie i rehabilitację na poziomie europejskim, w oparciu o swoje wyspecjalizowane jednostki uzdrowiskowe. Podstawą naszych działań jest budowanie znaczenia medycyny uzdrowiskowej, wychodzącej naprzeciw zmieniającym się trendom i zwyczajom. Naszą dewizą jest nowoczesne lecznictwo uzdrowiskowe, czyli propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, eko-medycyna i profilaktyka prozdrowotna.

Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" to miejsce, gdzie tradycje uzdrowiskowe znane są już od drugiej połowy XVIII wieku. Miasteczko położone jest w województwie lubelskim ze specyficznym leczniczym mikroklimatem, który sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego, a bogata w magnez woda znakomicie uzupełnia gospodarkę mineralną organizmu osób narażonych na stres. Kuracje w Nałęczowie to również możliwość leczenia chorób współistniejących np. układu ruchu.

Konstancin Jeziorna to malownicza miejscowośc uzdrowiskowa położona 20 km od centrum Warszawy. Doskonałewalory przyrodolecznicze, lokalizacja wśród wspaniałych lasów sosnowych, czyste powietrze zadecydowały o nadaniu miastu w 1917 statusu uzdrowiska. Konstancin jest jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu, w którym tradycje leczenia uzdrowiskowego łączą się z nowoczesną rehabilitacją

Uzdrowisko Iwonicz jest jednym z najstarszych, o ponad 430-letniej tradycji, uzdrowiskiem polskim, które oprócz uznanej renomy, słynie z unikalnego, leczniczego mikroklimatu oraz ekologicznie czystego środowiska naturalnego. Bogate tradycje lecznicze, znakomita kadra medyczna, zabytkowy charakter uzdrowiska z piękną architekturą budynków sanatoryjnych oraz malowniczy krajobraz, to gwarancja dobrego wypoczynku i samopoczucia.

Uzdrowisko Kamień Pomorski - ponad pięćdziesięcioletnia praktyka w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji oraz wydobywane niezwykle cenne surowce naturalne: solanka i borowina zadecydowały o tym, że kamieńskie uzdrowisko stało się jedną z najwyżej cenionych baz zabiegowych w Polsce.

Facebook

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.